NATURAL GAS
天然氣
 • Natural gas project distribution area.
 • 北京
 • Tianjin
 • Hebei
 • Shaanxi
 • Ningxia
 • Liaoning
 • Heilongjiang
 • Jiangsu
 • Zhejiang
 • Anhui
 • Fujian
 • Jiangxi
 • Shandong
 • Henan
 • Hubei
 • Hunan
 • Guangdong
 • Guangxi
 • Sichuan
 • 没用类别不能删
 • Gansu
 • Inner Mongolia
 • Xinjiang
 • Guizhou
 • Jilin
 • Shanxi
 • Yunnan
 • Chongqing
  • Jinghai Economic Development Zone
   Jinghai Economic Development Zone

   Tianjin

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Jinghai? ? ????????Connected Residential Households? 2,692

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?600,000 ? ?????????Connected Industrial Customers????????????? 4

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?150,000 ? ?????????Connected commercial Customers???????? ?9

   Connectable Residential Households ??46,440? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? 244

  • Ziya Industrial Zone
   Ziya Industrial Zone

   Tianjin

   operational location ? ? ? ?Ziya Industrial Zone? ? ????????Connected Residential Households???5,078

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50,000 ? ?????????Connected Industrial Customers????????????26

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50,000 ? ?????????Connected commercial Customers??????????3

   Connectable Residential Households ??15,480? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? -

  • Baodi district in Tianjin
   Baodi district in Tianjin

   Tianjin

   operational location ? Baodi district in Tianjin? ? ????????Connected Residential Households???1,008

   total population??????????????????????????????????701,100 ? ?????????Connected Industrial Customers????????????? 3

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?162,500 ? ?????????Connected commercial Customers??????????1

   Connectable Residential Households???50,310????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 36

  • Cangzhou Development Zone
   Cangzhou Development Zone

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Cangzhou? ? ?????????Connected Residential Households?????9,926

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??370,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers????????????? 56

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??270,000 ? ? ????????Connected commercial Customers????????? 34

   Connectable Residential Households ? ?83,591 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length??????72

  • Nanpixian
   Nanpixian

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Nanpixian? ? ?????????Connected Residential Households??39,481

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??780,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers?????????????25

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??190,000 ? ????????? Connected commercial Customers???????? 64

   Connectable Residential Households????58,824?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ?189

  • Qinghexian
   Qinghexian

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Qinghexian? ? ?????????Connected Residential Households ? ??7,658

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??407,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??113,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?18

   Connectable Residential Households ? ?34,985 ? ?????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?32

  • Wangdu City
   Wangdu City

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Wangdu City? ? ?????????Connected Residential Households 27,912

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??270,000 ? ????????? Connected Industrial Customers????????????52

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??100,000 ? ? ????????Connected commercial Customers??????231

   Connectable Residential Households????40,000 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? 237

  • Tangshan Nampo
   Tangshan Nampo

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Tangshannanbao? ? ?????????Connected Residential Households ?25,664

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??170,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 24

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??78,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ??? 123

   Connectable Residential Households????32,500?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ??264

  • Letingxian
   Letingxian

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Letingxian? ? ?????????Connected Residential Households?????????? -

   total population???????????????????????????????????????????? -???? ?????????Connected Industrial Customers?????????????? -

   urban population?????????????????????????????????????????? - ???? ????????Connected commercial Customers????????? ?-

   Connectable Residential Households??????????? -????? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????? -

  • Xinle
   Xinle

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Xinle? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ? ? ? ? ? ??- ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Gaocheng
   Gaocheng

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Gaocheng? ? ?????????Connected Residential Households 282,282

   total population????????????????????????????????4,320,000???? ????????Connected Industrial Customers?????????? ?195

   urban population?????????????????????????????????983,400???? ????????Connected commercial Customers????? 1,671

   Connectable Residential Households??304,458?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length 1,409

  • Pingshanxian
   Pingshanxian

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ???Pingshanxian? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ? ? ? ? ? ??- ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Fengnan District of Tangshan
   Fengnan District of Tangshan

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Tangshan????????????Connected Residential Households ? ? ? ?? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?? ?-

   Connectable Residential Households ? ? ? ? ? ??- ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Neiqiuxian
   Neiqiuxian

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Neiqiuxian? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?? ??-

   Connectable Residential Households ? ? ? ? ? ??- ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Bohai New Zone
   Bohai New Zone

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Bohai New Zone? ? ?????????Connected Residential Households ? ? 1,392

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??750,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers?????????????10

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??750,000 ? ? ????????Connected commercial Customers????????? ?6

   Connectable Residential Households??174,419?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?2

  • Cangzhou High-tech Zone
   Cangzhou High-tech Zone

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Cangzhou? ? ?????????Connected Residential Households??4,198

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??150,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers??????????????2

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??90,000 ? ? ????????Connected commercial Customers???????? 8

   Connectable Residential Households ? ?27,864 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length????10

  • Tang County
   Tang County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tang County? ? ?????????Connected Residential Households? 22,969

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??590,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers???????????????3

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??310,000 ? ? ????????Connected commercial Customers????? ?144

   Connectable Residential Households ? ?95,975 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ?155

  • Handan jinan New Zone
   Handan jinan New Zone

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Handan? ? ?????????Connected Residential Households?? 7,157

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 918,000 ? ????????? Connected Industrial Customers????????????? 9

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?70,000 ? ? ????????Connected commercial Customers????????? ?1

   Connectable Residential Households ?21,672 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length???? 28

  • Luquan
   Luquan

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Luquan?? ????????Connected Residential Households? 37,872

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 430,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers????????????????5

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 156,000 ? ? ????????Connected commercial Customers???????? ?14

   Connectable Residential Households ?69,955?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? 90

  • Quyang
   Quyang

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Quyang? ? ?????????Connected Residential Households???? 6,454

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??600,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers????????????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??150,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?????????? 6

   Connectable Residential Households ? ?46,440 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??45

  • Raoyang County
   Raoyang County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Raoyang County? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??300,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??68,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?? -

   Connectable Residential Households ? ?21,053?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??-

  • Botou New Zone
   Botou New Zone

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Botou New Zone? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??830,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??380,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ?117,647 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??-

  • Laishui County
   Laishui County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Laishui County? ? ?????????Connected Residential Households ? ??1,482

   total population???????????????????????????????????358,357???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??100,092???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ?30,988?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? ?-

  • Dingzhou
   Dingzhou

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Dingzhou? ? ?????????Connected Residential Households?????7,505

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??353,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers???????????????2

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 62,500 ? ? ????????Connected commercial Customers?????????? 5

   Connectable Residential Households ? ?19,350?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????22

  • Ding Xing County
   Ding Xing County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? Ding Xing County? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,222,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??521,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?? ?-

   Connectable Residential Households ?129,740?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Yutian County
   Yutian County

   ?Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? Yutian County? ? ?????????Connected Residential Households??52,043

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??219,481???? ????????Connected Industrial Customers???????????????8

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??219,481???? ????????Connected commercial Customers?????????94

   Connectable Residential Households????62,709?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 190

  • Changli County
   Changli County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ?Changli County? ? ?????????Connected Residential Households?? 36,082

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??215,378???? ????????Connected Industrial Customers????????????????3

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??215,378???? ????????Connected commercial Customers????????? 41

   Connectable Residential Households????61,537?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 215

  • Weixian County
   Weixian County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ?Weixian County? ? ?????????Connected Residential Households??22,335

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??130,162???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??130,162???? ????????Connected commercial Customers?????????? ?7

   Connectable Residential Households????37,189?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ??142

  • Xiahuayuan District
   Xiahuayuan District

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ?Xiahuayuan District? ? ?????????Connected Residential Households ?16,030

   total population?????????????????????????????????????72,849?????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population???????????????????????????????????72,849??? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?? 16

   Connectable Residential Households????20,814?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?? 104

  • Chengan County
   Chengan County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Chengan County? ? ?????????Connected Residential Households????16,485

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??170,148???? ????????Connected Industrial Customers????????????????1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??170,148???? ????????Connected commercial Customers??????? ??12

   Connectable Residential Households ? ?48,614?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 125

  • Wuqiao County
   Wuqiao County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ?Wuqiao County? ? ?????????Connected Residential Households???13,138

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??86,951???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 12

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??86,951???? ????????Connected commercial Customers??????? ??34

   Connectable Residential Households ? ?24,843?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 177

  • Ningjin County
   Ningjin County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??Ningjin County? ? ?????????Connected Residential Households??25,721

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??131,380???? ????????Connected Industrial Customers???????????????6

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??131,380???? ????????Connected commercial Customers??????? 119

   Connectable Residential Households ? ?37,537?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length???229

  • Linzhang County
   Linzhang County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Linzhang County? ? ?????Connected Residential Households ? 17,784

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??136,930???? ????Connected Industrial Customers????????????????7

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??136,930???? ????Connected commercial Customers??????? ??24

   Connectable Residential Households ? ?39,123?????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 176

  • Zaoqiang County
   Zaoqiang County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ??Zaoqiang County? ? ?????????Connected Residential Households ? ??13,884

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??86,151???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??86,151???? ????????Connected commercial Customers?????????? ?23

   Connectable Residential Households ? ?24,615?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??119

  • Longyao County
   Longyao County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? Longyao County? ? ????????Connected Residential Households ? ??4,538

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?21,538???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?21,538???????????? Connected commercial Customers?? ? ? ?? ??11

   Connectable Residential Households??????6,154?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?34

  • Xingtang County
   Xingtang County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Xingtang County? ? ?????????Connected Residential Households?????7,692

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??53,844???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??53,844???? ????????Connected commercial Customers?????????10

   Connectable Residential Households ? ?15,384?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??????86

  • Gucheng County
   Gucheng County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Gucheng County? ? ?????????Connected Residential Households ? 24,000

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??183,378???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??183,378???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?? 48

   Connectable Residential Households????52,394?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 153

  • Nangong City
   Nangong City

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nangong City? ? ?????????Connected Residential Households?? 32,702

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??197,724???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??197,724???? ????????Connected commercial Customers??????????32

   Connectable Residential Households ? ?56,493?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?114

  • Jize County
   Jize County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Jize County? ? ?????????Connected Residential Households????7,620

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??55,173???? ????????Connected Industrial Customers???????????????5

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??55,173???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ??18

   Connectable Residential Households ? ?15,764?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??????72

  • Xinhe County
   Xinhe County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Xinhe County? ? ?????????Connected Residential Households???10,099

   total population??????????????????????????????????????31,879?????????????Connected Industrial Customers????????????????7

   urban population????????????????????????????????????31,879???? ????????Connected commercial Customers???????? ?22

   Connectable Residential Households?????10,100?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??99

  • Kangbao County
   Kangbao County

   Hebei

   operational location ? ? ? ? ??Kangbao County? ? ?????????Connected Residential Households???????64

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?283,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population??????????????????????????????127,746???? ????????Connected commercial Customers?? ?? ? ??-

   Connectable Residential Households?39,550?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??????9

  • Zan Huang County
   Zan Huang County

   ?Hebei

   operational location????????Zan Huang?County? ? ?????????Connected Residential Households???????? -

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?250,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population??????????????????????????????? 95,000???? ????????Connected commercial Customers?? ?? ? ??-

   Connectable Residential Households?29,412 ????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??????-

   ?

  • Baoji
   Baoji

   Shaanxi

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?Baoji? ? Connected Residential Households?518,725

   total population????????????????????????????????3,775,000 ? ?Connected Industrial Customers????????????267

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???1,916,190????Connected commercial Customers??????4,257

   Connectable Residential Households??638,730????Length Of Pipelines(km) Total Length?1,720

  • Qishanxian
   Qishanxian

   Shaanxi

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Qishanxian? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 473,600???? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 230,550???? Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ? ?71,378?????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Yulin
   Yulin

   Shaanxi

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Yulin?? ? ?Connected Residential Households??11,950

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3,382,000? ? ?Connected Industrial Customers??????????????? 6

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?660,000 ?? ?Connected commercial Customers????????129

   Connectable Residential Households?204,334???? Length Of Pipelines(km) Total Length ?? ? ?40

  • Linyouxian
   Linyouxian

   Shaanxi

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???Linyouxian? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??87,357???? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??30,514???? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ? ?9,447?????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? -

  • Shangnan County
   Shangnan County

   Shaanxi

   operational location ? ? ? ? ? ?Shangnan County? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 245,900???? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??118,900???? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ?36,811?????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? -

  • Zhongwei
   Zhongwei

   Ningxia

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Zhongwei? ? ?????????Connected Residential Households 56,821

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,141,600 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? 16

   urban population?????????????????????????????????446,100 ? ? ????????Connected commercial Customers???1,725

   Connectable Residential Households ?138,111?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? 637

  • Guyuan
   Guyuan

   Ningxia

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Guyuan? ? ?????????Connected Residential Households?12,625

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,501,100 ? ? ????????Connected Industrial Customers???????????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?360,000 ? ? ????????Connected commercial Customers????????48

   Connectable Residential Households ?111,455?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length???208

  • Fushun
   Fushun

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Fushun? ? ?????????Connected Residential Households 368,684

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2,148,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers??????????????37

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,600,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ??6,330

   Connectable Residential Households??533,333?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length???733

  • Jinzhou Economic Hi-Tech Development Zone
   Jinzhou Economic Hi-Tech Development Zone

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Jinzhou? ? ?Connected Residential Households??52,322

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??200,000 ? ? Connected Industrial Customers?????????????13

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??200,000 ? ? Connected commercial Customers????????211

   Connectable Residential Households????89,686?????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 210

  • Shenyang Sujiatun
   Shenyang Sujiatun

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Shenyang? ? ?Connected Residential Households??77,071

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??474,779???? Connected Industrial Customers???????????111

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??474,779???? Connected commercial Customers?????? 496

   Connectable Residential Households ?146,990?????Length Of Pipelines(km) Total Length?? 750

  • Dalian Jinzhou Development Zone
   Dalian Jinzhou Development Zone

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Dalian? ? ?Connected Residential Households115,389

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,100,000 ? ? Connected Industrial Customers?????????????25

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??480,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ??240

   Connectable Residential Households ?165,517?????Length Of Pipelines(km) Total Length???732

  • Liaoyang
   Liaoyang

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Liaoyang? ? ?????????Connected Residential Households 110,955

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,790,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers???????????? 56

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??750,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?????? 411

   Connectable Residential Households ?232,198 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length?? 605

  • Gaizhou
   Gaizhou

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Gaizhou? ? ?Connected Residential Households??24,537

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??730,000 ? ? Connected Industrial Customers???????????????8

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??288,000 ? ? Connected commercial Customers?????? 139

   Connectable Residential Households ? ?89,164????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 218

  • Zhuanghe
   Zhuanghe

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Zhuanghe? ? ?Connected Residential Households??41,246

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??925,000 ? ? Connected Industrial Customers???????????? 21

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??286,750??? Connected commercial Customers??????? 154

   Connectable Residential Households ? 88,777?????Length Of Pipelines(km) Total Length????379

  • Zhuanghe Industrial Park
   Zhuanghe Industrial Park

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Zhuanghe? ? ?Connected Residential Households????????-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??97,000 ? ? Connected Industrial Customers?????????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??69,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? -

   Connectable Residential Households ? ?21,362 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length???? -

  • Pulandian
   Pulandian

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Pulandian? ? ?Connected Residential Households16,193

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??916,000 ? ? Connected Industrial Customers???????????18

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??343,958???? Connected commercial Customers???????35

   Connectable Residential Households ?106,489?????Length Of Pipelines(km) Total Length??170

  • Liaoyang Economic Zone
   Liaoyang Economic Zone

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Liaoyang? ? ?Connected Residential Households???????-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??87,000 ? ? Connected Industrial Customers????????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??63,200 ? ? Connected commercial Customers????????-

   Connectable Residential Households ? ?19,567 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length??? -

  • Liaoyang Taizi River
   Liaoyang Taizi River

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Liaoyang? ? ?Connected Residential Households????????-

   total population?????????????????????????????????? 160,900 ? ? Connected Industrial Customers???????????? -

   urban population???????????????????????????????????70,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ??-

   Connectable Residential Households????21,672?????Length Of Pipelines(km) Total Length?????-

  • Xinbin County
   Xinbin County

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??Xinbin County? ? ?Connected Residential Households 3,635

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??320,000? ? ??Connected Industrial Customers??????????? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??150,000 ?? ??Connected commercial Customers??????10

   Connectable Residential Households ?46,440 ? ? ?Length Of Pipelines(km) Total Length??32

  • Jingzhou Logxiwan New Zone
   Jingzhou Logxiwan New Zone

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Jingzhou? ? ?Connected Residential Households???7,347

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??60,000 ? ? Connected Industrial Customers?????????????1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??25,000 ? ? Connected commercial Customers??????? 21

   Connectable Residential Households????12,500?????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 60

  • Qingyuan County
   Qingyuan County

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Qingyuan? ? ?Connected Residential Households???7,299

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??333,700 ? ? Connected Industrial Customers??????????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??104,500???? Connected commercial Customers???????27

   Connectable Residential Households????32,353????Length Of Pipelines(km) Total Length?????46

  • Dashiqiao
   Dashiqiao

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dashiqiao? ? ?Connected Residential Households??????-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-? ? ?Connected Industrial Customers???????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-?? ? Connected commercial Customers???????-

   Connectable Residential Households ? ? ? ? ? ??- ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length???-

  • Jianping County
   Jianping County

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? Jianping County??? Connected Residential Households???????-

   total population?????????????????????????????????? 582,019????Connected Industrial Customers????????????-

   urban population?????????????????????????????????116,404????Connected commercial Customers????????-

   Connectable Residential Households????36,038????Length Of Pipelines(km) Total Length??? -

  • Fushun County
   Fushun County

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ??Fushun County? ? ?Connected Residential Households??????? -

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??220,000 ? ? Connected Industrial Customers???????????? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??150,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ?46,440 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length?????-

  • Yixian Qilihe
   Yixian Qilihe

   Liaoning

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ????Yixian Qilihe? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??35,496???? Connected Industrial Customers????????????? 2

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??35,496???? Connected commercial Customers?? ? ? ?? 6

   Connectable Residential Households ?10,989????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?5

  • Changhai County
   Changhai County

   ?Liaoning

   operational location???????????Changhai County?????Connected Residential Households ? ? ? ??-

   total population???????????????????????????????????72,892???? Connected Industrial Customers?????????????-

   urban population?????????????????????????????????40,757??? Connected commercial Customers?????????? -

   Connectable Residential Households??12,618????Length Of Pipelines(km) Total Length???????-

   ?

  • Jingzhou Dayou Economic Zone
   Jingzhou Dayou Economic Zone

   ?Liaoning

   operational location????????????? Jingzhou Dayou??? Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population???????????????????????????????????80,000???? Connected Industrial Customers???????????? ?1

   urban population?????????????????????????????????80,000??? Connected commercial Customers????????? ? -

   Connectable Residential Households??24,768????Length Of Pipelines(km) Total Length???????3

   ?

  • Yingkou Bohai Tech city
   Yingkou Bohai Tech city

   ?Liaoning

   operational location?Yingkou Bohai Tech?city????Connected Residential Households ? ? ? ??-

   total population???????????????????????????????????30,000???? Connected Industrial Customers?????????????-

   urban population?????????????????????????????????30,000??? Connected commercial Customers?????????? -

   Connectable Residential Households??? 9,288????Length Of Pipelines(km) Total Length???????-

   ?

  • Jingzhou City
   Jingzhou City

   ?Liaoning

   operational location???????????????? ?Jingzhou City?????Connected Residential Households374,707

   total population????????????????????????????? 3,020,000???? Connected Industrial Customers?????????????16

   urban population?????????????????????????? ?1,267,000??? ?Connected commercial Customers??????9,414

   Connectable Residential Households 553,275????Length Of Pipelines(km) Total Length? 1,155

   ?

  • Sheng Yang City
   Sheng Yang City

   ?Liaoning

   operational location????????????Sheng Yang City?????Connected Residential Households2,205,102

   total population??????????????????????????????8,291,000???? Connected Industrial Customers???????????? 890

   urban population????????????????????????????5,299,000 ??? Connected commercial Customers???? 14,558

   Connectable Residential Households2,511,374???Length Of Pipelines(km) Total Length??6,809

   ?

  • Harbin
   Harbin

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Harbin? ? ????????Connected Residential Households 1,760,845

   total population??????????????????????????????? 9,621,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 79

   urban population??????????????????????????????4,678,000 ? ?????????Connected commercial Customers?????10,356

   Connectable Residential Households?2,126,364???????????Length Of Pipelines(km) Total Length? 2,840

  • Jiamusi
   Jiamusi

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Jiamusi? ? ?Connected Residential Households?? 200,708

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2,374,717???? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??11

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1,246,036???? Connected commercial Customers????? ?1,000

   Connectable Residential Households 385,770?????Length Of Pipelines(km) Total Length? ?1,252

  • Shuangcheng
   Shuangcheng

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Shuangcheng? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 902,532???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??255,566???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ??? -

   Connectable Residential Households ? 79,122??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? ?-

  • Mudanjiang
   Mudanjiang

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Mudanjiang? ? ????????Connected Residential Households163,956

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2,751,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 3

   urban population??????????????????????????????1,000,000 ? ?????????Connected commercial Customers?? ? ?373

   Connectable Residential Households??309,598??? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? 971

  • Jiagedaqi
   Jiagedaqi

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Jiagedaqi?? ? ? ?????????Connected Residential Households 9,217

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?550,000? ? ? ??????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?160,000 ?? ? ??????????Connected commercial Customers??????26

   Connectable Residential Households 49,536? ? ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? 96

  • Huachuan County
   Huachuan County

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ?Huachuan County? ????????? Connected Residential Households 14,963

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 220,000 ? ?????????Connected Industrial Customers???????????????2

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??137,000 ? ?????????Connected commercial Customers???????142

   Connectable Residential Households ? ?42,415? ? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length?3,077

  • Tangyuan County
   Tangyuan County

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ?Tangyuan County? ? ????????Connected Residential Households???9,057

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?330,445????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 7

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?114,000 ? ?????????Connected commercial Customers????????56

   Connectable Residential Households ??35,294? ????????? Length Of Pipelines(km) Total Length??? 75

  • Huanan County
   Huanan County

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ??Huanan County? ? ????????Connected Residential Households???7,094

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?461,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? 11

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?140,000 ? ?????????Connected commercial Customers??????109

   Connectable Residential Households ??43,344? ? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 73

  • Suibin
   Suibin

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???Suibin? ? ????????Connected Residential Households???2,022

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?220,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100,000 ? ?????????Connected commercial Customers????????15

   Connectable Residential Households ??30,960? ????????? Length Of Pipelines(km) Total Length??? 28

  • Tongjiang
   Tongjiang

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Tongjiang? ? ????????Connected Residential Households???3,211

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?211,609????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?116,184????????????Connected commercial Customers????????25

   Connectable Residential Households ??35,970??? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 45

  • Mudanjiang Development Zone
   Mudanjiang Development Zone

   Heilongjiang

   operational location????????????????????????Mudanjiang?????? ? Connected Residential Households ? ? ? ? -

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?70,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?70,000 ? ?????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ??21,672? ????????? Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Nongkenbaoquanling
   Nongkenbaoquanling

   Heilongjiang

   operational location ? ? Nongkenbaoquanling? ? ????????Connected Residential Households???3,693

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?209,700 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?149,789????????????Connected commercial Customers????????23

   Connectable Residential Households ??46,374??? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 42

  • Raohe County
   Raohe County

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Raohe County? ? ????????Connected Residential Households???2,519

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?150,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100,000 ? ?????????Connected commercial Customers?????????22

   Connectable Residential Households ??30,960? ????????? Length Of Pipelines(km) Total Length?????27

  • Qitaihe Jinsha New Zone
   Qitaihe Jinsha New Zone

   Heilongjiang

   operational locationQitaihe Jinsha New Zone?? ??????????Connected Residential Households? 16,933

   total population??????????????????????????????????25,000? ? ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population????????????????????????????????22,000 ? ?? ?????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ? ?1

   Connectable Residential Households?22,000???????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????? 89

  • Mu lan County
   Mu lan County

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ?Mu lan County?????????????Connected Residential Households ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?274,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?120,000 ? ?????????Connected commercial Customers?? ? ? ? -

   Connectable Residential Households ??37,152? ? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Tieli Chengguan
   Tieli Chengguan

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Tieli Chengguan? ? ????????Connected Residential Households???5,595

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?198,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?198,000 ? ?????????Connected commercial Customers??????????7

   Connectable Residential Households ??56,571? ? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 28

  • Fuyu County
   Fuyu County

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Fuyu County? ? ????????Connected Residential Households??????815

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?300,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?120,000 ? ?????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ??37,152? ?????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????21

  • Boli County
   Boli County

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?Boli County? ? ????????Connected Residential Households??5,895

   total population??????????????????????????????????196,000????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?108,750????????????Connected commercial Customers????????12

   Connectable Residential Households???33,669??? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length????20

  • Luobei County
   Luobei County

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??Luobei County? ? ????????Connected Residential Households?????149

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?230,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?136,000 ? ?????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ??42,105? ????????? Length Of Pipelines(km) Total Length????? 4

  • Yichun City Xinqing District
   Yichun City Xinqing District

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Yichun City? ? ????????Connected Residential Households??????325

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?58,420????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?58,420????????????Connected commercial Customers??????????6

   Connectable Residential Households ??18,087???????????Length Of Pipelines(km) Total Length????? 11

  • Ji Xi
   Ji Xi

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ji Xi? ? ????????Connected Residential Households??? ?16,003

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?380,000???????????Connected Industrial Customers???????????????? ?1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?181,200?? ????????Connected commercial Customers???????????? 40

   Connectable Residential Households ??56,099???????????? Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? 46

  • Lingdong district in Shuangyashan
   Lingdong district in Shuangyashan

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Lingdong? ? ????????Connected Residential Households??2,578

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?109,180????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?91,273????????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ??28,258????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????18

  • Heibe City
   Heibe City

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??Heibe City?? ??????????Connected Residential Households???1,726

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,679,000? ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population??????????????????????????????????800,000 ?? ?????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ??228,571?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????21

  • Nongken Hongxinglong district
   Nongken Hongxinglong district

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???Nongken ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??345,555???????????? Connected Industrial Customers???????????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??69,111???????????? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ?21,397?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length???????7

  • Wudalianchi City
   Wudalianchi City

   Heilongjiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Wudalianchi City? ? ?????????Connected Residential Households???????? ?29

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??370,000???? ????????Connected Industrial Customers????????????????1

   urban population?????????????????????????????????210,000???????????? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households????65,015?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????????3

  • Xunke County
   Xunke County

   ?Heilongjiang

   operational location???????????????????Xunke County????Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population??????????????????????????????????? 99,498???? Connected Industrial Customers???????????????-

   urban population???????????????????????????????????37,809???? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households????11,706?????Length Of Pipelines(km) Total Length???????-

   ?

  • Qingan County
   Qingan County

   ?Heilongjiang

   operational location?????????????????Qingan County????Connected Residential Households??? 5,000

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??380,000???? Connected Industrial Customers???????????????-

   urban population?????????????????????????????????144,400???? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households????44,706?????Length Of Pipelines(km) Total Length?????12

   ?

  • Pizhou
   Pizhou

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pizhou? ? ?????????Connected Residential Households?103,467

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,874,900 ? ? ????????Connected Industrial Customers??????????????24

   urban population?????????????????????????????????963,699???????????? Connected commercial Customers??????? ?647

   Connectable Residential Households??275,459???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 404

  • Yangzhong
   Yangzhong

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Yangzhong? ? ?????????Connected Residential Households?? 65,376

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??281,606???? ????????Connected Industrial Customers??????????????79

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??170,231???? ????????Connected commercial Customers??????? 964

   Connectable Residential Households??81,062???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length???926

  • Jiang Bei District ,Nanjing
   Jiang Bei District ,Nanjing

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ??Jiang Bei District ? ????????? Connected Residential Households 528,261

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,700,000 ? ????????? Connected Industrial Customers??????????????97

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,700,000 ? ? ????????Connected commercial Customers??? ?2,868

   Connectable Residential Households?653,846?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? 1,437

  • Pu Kou District,Nanjing
   Pu Kou District,Nanjing

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ?Pu Kou District? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population?????????????????????????????????769,900??? ??????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??-

   urban population????????????????????????????????664,809?????????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households?205,823???????????? Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??-

  • Jiawang District,Xuzhou
   Jiawang District,Xuzhou

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? Jawang District?? ?Connected Residential Households??45,630

   total population?????????????????????????????????428,700? ? Connected Industrial Customers?????????????14

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??242,200 ? ?Connected commercial Customers?? ? ? 189

   Connectable Residential Households??74,985??? Length Of Pipelines(km) Total Length?????96

  • Xinyi,Xuzhou
   Xinyi,Xuzhou

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Xinyi,Xuzhou? ? ?Connected Residential Households??57,091

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,126,600 ? ? Connected Industrial Customers????????????43

   urban population???????????????????????????????319,700 ? ? Connected commercial Customers??????276

   Connectable Residential Households??98,978???? Length Of Pipelines(km) Total Length? 517

  • Yangzhou City
   Yangzhou City

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Yangzhou? ? ?Connected Residential Households 397,783

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4,616,700 ? ? Connected Industrial Customers???????????????51

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2,515,195???? Connected commercial Customers?? ? ?1,429

   Connectable Residential Households??679,782???? Length Of Pipelines(km) Total Length? 1,911

  • Taixing East District
   Taixing East District

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? Taixindongqu?? ??????????Connected Residential Households?11,550

   total population?????????????????????????????????30,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers????????????14

   urban population???????????????????????????????30,000 ? ? ????????Connected commercial Customers??????? ?30

   Connectable Residential Households16,667???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length??143

  • Lianyungang Haizhou Economic Development Zone
   Lianyungang Haizhou Economic Development Zone

   Jiangsu

   operational location ? ?Lianyungang Haizhou?? ??????????Connected Residential Households????208

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??240,000? ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??240,000 ?? ?????????Connected commercial Customers?? ? ? ? -

   Connectable Residential Households ?74,303 ? ? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Nanjing jingqiao
   Nanjing jingqiao

   Jiangsu

   operational location ? ?Lianyungang Haizhou? ????????? Connected Residential Households ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??48,000 ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??6

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??48,000 ???????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ?13,714 ? ?????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? 7

  • Donghai County
   Donghai County

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Donghai? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??53,000 ? ????????? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??53,000 ? ????????? Connected commercial Customers?? ?? ? ? 1

   Connectable Residential Households ?15,143 ? ? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? -

  • Pei County
   Pei County

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Peixian?? ? ?????????Connected Residential Households ?50,522

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??247,464???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?4

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??247,464???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? 58

   Connectable Residential Households??70,704???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ?433

  • Sihong County
   Sihong County

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ??Sihong County? ? ?????????Connected Residential Households?? 67,002

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 265,992???? ????????Connected Industrial Customers??????????????11

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??265,992???? ????????Connected commercial Customers?? ? ??? 146

   Connectable Residential Households??75,998?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????452

  • Sixian County
   Sixian County

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??Sixian County? ? ?Connected Residential Households ? 13,420

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??164,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??164,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ?24

   Connectable Residential Households ?46,857 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?58

  • Guannan County
   Guannan County

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ?Guannan County? ? ?????????Connected Residential Households ? 25,644

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??177,197???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??177,197???? ????????Connected commercial Customers?????????? 54

   Connectable Residential Households??50,628?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ??179

  • Nanjing Changlu Industrial Park
   Nanjing Changlu Industrial Park

   Jiangsu

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Nanjing? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??52,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 52,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ? -

   Connectable Residential Households ? ?16,099 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ???-

  • Xiaoshan district,Hangzhou
   Xiaoshan district,Hangzhou

   Zhejiang

   operational location ? ? ? ? ? ?Xiaoshan district ? ? ?Connected Residential Households??132,216

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,275,900 ? ? ??Connected Industrial Customers???????????344

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,002,200 ? ? ? Connected commercial Customers??????? 361

   Connectable Residential Households 200,440? ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length?1,202

  • Taizhou
   Taizhou

   Jiangxi

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Taizhou? ? ? ?Connected Residential Households???71,770

   total population?????????????????????????????????600,000 ? ? ??Connected Industrial Customers???????????????15

   urban population???????????????????????????????600,000?????? Connected commercial Customers????????486

   Connectable Residential Households185,759???????Length Of Pipelines(km) Total Length?????498

  • Jinhua
   Jinhua

   Zhejiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Jinhua?? ? Connected Residential Households??110,328

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4,811,500? ? ?Connected Industrial Customers?????????????132

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??968,500? ? ?Connected commercial Customers????????389

   Connectable Residential Households ?299,845???? Length Of Pipelines(km) Total Length???? 577

  • Hangzhou Jiangdong Development Zone
   Hangzhou Jiangdong Development Zone

   Zhejiang

   operational location ? ? Hangzhou Jiangdong? ? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??420,000 ? ? ??Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 240,000 ? ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ?74,303 ? ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length?? ? ? ?-

  • Daishan Economic Development Zone
   Daishan Economic Development Zone

   Zhejiang

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????Daishan?? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population???????????????????????????????????35,000??????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population?????????????????????????????????35,000??????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households??10,000??????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? -

  • Wuhu
   Wuhu

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Wuhu?? ??????????Connected Residential Households??663,112

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3,670,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers?????????????350

   urban population??????????????????????????????2,328,982?????????????Connected commercial Customers??????4,396

   Connectable Residential Households??776,327?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??2,043

  • Huainan
   Huainan

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Huainan? ? ?????????Connected Residential Households??344,222

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3,456,000? ? ?????????Connected Industrial Customers???????????????50

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2,144,000???? ????????Connected commercial Customers?? ? ?1,328

   Connectable Residential Households 663,777???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length??1,187

  • Shouxian
   Shouxian

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Shouxian?? ??????????Connected Residential Households 40,107

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,372,000? ? ?????????Connected Industrial Customers????????????? 2

   urban population?????????????????????????????????569,792???? ????????Connected commercial Customers???????79

   Connectable Residential Households ?176,406?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??268

  • Suzhou
   Suzhou

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Suzhou?? ? ??????????Connected Residential Households??219,065

   total population???????????????????????????? 5,599,300???????????????Connected Industrial Customers?????????????????9

   urban population???????????????????????????2,241,400???????????????Connected commercial Customers???????? ?831

   Connectable Residential Households693,932??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length 1,426

  • Wuhuxian
   Wuhuxian

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Wuhuxian?? ??????????Connected Residential Households????61,432

   total population?????????????????????????????????? 347,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?134

   urban population???????????????????????????????? 200,000? ? ?????????Connected commercial Customers???????? 495

   Connectable Residential Households????71,429?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? ?161

  • Nanlingxian
   Nanlingxian

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Nanlingxian? ? ?????????Connected Residential Households ??58,328

   total population?????????????????????????????????550,342???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 18

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 200,000? ? ?????????Connected commercial Customers????????347

   Connectable Residential Households??89,686???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length????415

  • Huoshanxian
   Huoshanxian

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Huoshanxian?? ? ????????Connected Residential Households??31,227????

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??363,000? ? ?????????Connected Industrial Customers???????????????7

   urban population???????????????????????????????137,940???? ????????Connected commercial Customers?? ? ??129

   Connectable Residential Households??45,980?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?? ?196

  • Fengtaixian
   Fengtaixian

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Fengtaixian?? ? ????????Connected Residential Households ?49,867

   total population?????????????????????????????????634,243???? ????????Connected Industrial Customers???????????????3

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 111,309?????????????Connected commercial Customers?????? 200

   Connectable Residential Households??71,812???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length?? 319

  • Wuwei
   Wuwei

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Wuwei? ? ? ????????Connected Residential Households??57,495

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,037,000?? ? ?????????Connected Industrial Customers??????????????? 2

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?469,000? ? ?????????Connected commercial Customers?????? ??342

   Connectable Residential Households 145,201???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????439

  • Qimen
   Qimen

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Qimen?? ? ?????????Connected Residential Households????5,240

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?188,209???? ????????Connected Industrial Customers??????????????? 3

   urban population?????????????????????????????????45,815?????????????Connected commercial Customers???????? ?18

   Connectable Residential Households ?14,184?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????? 59

  • Xiuning
   Xiuning

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Xiuning?? ??????????Connected Residential Households?? 9,969

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 292,822???? ????????Connected Industrial Customers??????????????4

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??37,869???????????? Connected commercial Customers??????? ?60

   Connectable Residential Households ?12,623?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????96

  • Maoji Development Zone
   Maoji Development Zone

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Maoji? ? ?????????Connected Residential Households?? 5,353

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?129,278????????????Connected Industrial Customers????????????? 5

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??26,760???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?18

   Connectable Residential Households????8,285?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????35

  • Huoqu
   Huoqu

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Huoqu? ? ?????????Connected Residential Households??30,614

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??158,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population???????????????????????????????110,000???? ????????Connected commercial Customers????????97

   Connectable Residential Households?49,327??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??283

  • Susong Linjiang Industrial Zone
   Susong Linjiang Industrial Zone

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ??Susong Linjiang? ? ? ?????????Connected Residential Households???????? 726

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??10,000 ? ? ??????????Connected Industrial Customers?????????????????2

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??10,000 ? ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ? ? -

   Connectable Residential Households ? ?3,096 ? ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????????5

  • Suzhou Si County
   Suzhou Si County

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? Suzhou Si County?? ??????????Connected Residential Households????????????-

   total population?????????????????????????????????921,800 ?? ?????????Connected Industrial Customers?????????????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 368,720???? ????????Connected commercial Customers???????????? -

   Connectable Residential Households113,452?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?? ? ? ? -

  • Suzhou Yongqiao Economic Zone
   Suzhou Yongqiao Economic Zone

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? Suzhou Yongqiao?? ??????????Connected Residential Households ? ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?116,000? ??????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??116,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ?35,913? ? ?????????Length Of Pipelines(km) Total Length?? ? ? ??-

  • Wuhe County
   Wuhe County

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Wuhe County? ? Connected Residential Households??29,234

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?177,686????Connected Industrial Customers???????????????1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?177,686?? Connected commercial Customers???????? 66

   Connectable Residential Households??50,767??? Length Of Pipelines(km) Total Length?? ?119

  • Sixian
   Sixian

   ?Anhui

   operational location????????????????????????????? Sixian??? ????????Connected Residential Households??18,580

   total population?????????????????????????????????176,610???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??-

   urban population???????????????????????????????176,610???? ????????Connected commercial Customers??????? ?35

   Connectable Residential Households??50,460??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length???79

   ?

  • Susong City
   Susong City

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Susong City? ? ????????Connected Residential Households????9,797

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??873,500 ? ? ????????Connected Industrial Customers??????????????4

   urban population???????????????????????????????268,165???? ????????Connected commercial Customers??????? ?22

   Connectable Residential Households??83,023??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????5

  • Taihu County
   Taihu County

   Anhui

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Taihu County? ? ? ?Connected Residential Households?????9,689

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??568,724???????Connected Industrial Customers????????????????2

   urban population?????????????????????????????????68,247?????? Connected commercial Customers???????????2

   Connectable Residential Households??21,129???????Length Of Pipelines(km) Total Length?? ? ? ?-

  • Hefei binhu New Zone
   Hefei binhu New Zone

   ?Anhui

   operational location???Hefei binhu New Zone???????Connected Residential Households?168,000

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??500,000???????Connected Industrial Customers??????????????34

   urban population???????????????????????????????500,000?????? Connected commercial Customers????????145

   Connectable Residential Households263,158???????Length Of Pipelines(km) Total Length?? ? ? ?-

   ?

  • 30 Cities/regions
   30 Cities/regions

   Fujian

   operational location ? ? ? ? ? ?29 Cities/Regions???????????????Connected Residential Households??946,774

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4,450,000? ? ? ?????????Connected Industrial Customers???????????? 447

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4,450,000?? ? ??????????Connected commercial Customers??????5,930

   Connectable Residential Households1,435,484?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??8,397

  • Sanming City
   Sanming City

   Fujian

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Sanming City? ? ? ?Connected Residential Households15,887

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2,550,000? ? ? ?Connected Industrial Customers? ? ? ? ?? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,466,000?? ? ??Connected commercial Customers?? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ?453,870??????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Shaowu City
   Shaowu City

   Fujian

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Shaowu City? ? ? ?????????Connected Residential Households??8,973

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??165,000? ? ? ?????????Connected Industrial Customers???????????? 1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??165,000?? ? ??????????Connected commercial Customers?????? 21

   Connectable Residential Households ? ?47,143? ? ? ?????????Length Of Pipelines(km) Total Length???63

  • Wuping County
   Wuping County

   Fujian

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ?Wuping County? ? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??391,100? ? ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ?? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??126,100?? ? ??????????Connected commercial Customers?? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ?39,040???????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Taining County
   Taining County

   Fujian

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? Taining County? ? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??136,000? ? ? ?????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ?? ? -

   urban population???????????????????????????????????62,968??????????????Connected commercial Customers?? ??? ? ?-

   Connectable Residential Households ? ?19,495??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Qingliu County
   Qingliu County

   Fujian

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? Qingliu County? ? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??155,994???????Connected Industrial Customers? ? ? ? ?? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??35,972??????Connected commercial Customers?? ? ??? ?-

   Connectable Residential Households ? ?11,137??????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Quanzhou Guanqiao Industrial Zone
   Quanzhou Guanqiao Industrial Zone

   ?Fujian

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? Qingliu County? ? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??155,994???????Connected Industrial Customers? ? ? ? ?? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??35,972??????Connected commercial Customers?? ? ??? ?-

   Connectable Residential Households ? ?11,137??????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

   ?

  • Nanchang Wanli
   Nanchang Wanli

   Jiangxi

   operational location ? ? ? ? ? ? Nanchang Wanli? ? ? ?????????Connected Residential Households ? 24,872

   total population?????????????????????????????????? 90,000 ? ? ??????????Connected Industrial Customers??????????????? 4

   urban population?????????????????????????????????50,000 ? ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?109

   Connectable Residential Households??45,455 ? ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length????234

  • Xinfeng County
   Xinfeng County

   Jiangxi

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Xinfeng? ? ? ?????????Connected Residential Households???26,898

   total population?????????????????????????????????800,000 ? ? ??????????Connected Industrial Customers??????????????? 8

   urban population???????????????????????????????260,000 ? ? ? ????????Connected commercial Customers????????140

   Connectable Residential Households??80,495???????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????406

  • Lean City
   Lean City

   Jiangxi

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Lean City? ? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 370,000 ? ? ??Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100,000 ? ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ?30,960 ? ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length?? ?-

  • Wuyuan County
   Wuyuan County

   Jiangxi

   operational location ? ? ? ? ? ? Wuyuan County? ? ? ?????????Connected Residential Households?????9,060

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 380,310???????????????Connected Industrial Customers??????????????? 6

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 120,000 ? ? ????????? Connected commercial Customers?????????? 52

   Connectable Residential Households ?37,152 ? ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length????107

  • Yihuang County
   Yihuang County

   Jiangxi

   operational location ? ? ? ? ? ? Yihuang County? ? ? ?????????Connected Residential Households?? 4,596

   total population???????????????????????????????? 300,000 ? ? ??????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??70,000 ? ? ????????? Connected commercial Customers???????? ?3

   Connectable Residential Households ?21,672 ? ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length????22

  • Xinfeng Industrial Zone
   Xinfeng Industrial Zone

   ?Jiangxi

   operational location?Xinfeng Industrial Zone???????Connected Residential Households ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 30,000 ? ? ??Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?-

   urban population????????????????????????????????? 2,312?????? Connected commercial Customers?? ? ? ?-

   Connectable Residential Households????? 716???????Length Of Pipelines(km) Total Length?? ?-

   ?

  • Dezhou
   Dezhou

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Dezhou? ? ?Connected Residential Households 219,762

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5,792,300 ? ? Connected Industrial Customers????????????? 32

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,980,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? 2,319

   Connectable Residential Households??613,003?????Length Of Pipelines(km) Total Length????636

  • Qingdao
   Qingdao

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Qingdao? ? ?Connected Residential Households ?947,235

   total population????????????????????????????????9,204,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?10

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3,354,000 ? ? Connected commercial Customers???????6,108

   Connectable Residential Households1,118,000?????Length Of Pipelines(km) Total Length? 2,522

  • Leling
   Leling

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Leling? ? ?????????Connected Residential Households????3,378

   total population???????????????????????????????????676,300 ? ? ????????Connected Industrial Customers??????????????13

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??328,700 ? ? ????????Connected commercial Customers????????? ?22

   Connectable Residential Households ?101,765?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??????78

  • Qufu
   Qufu

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Qufu? ? ?????????Connected Residential Households?? 43,314

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 654,500 ? ? ????????Connected Industrial Customers??????????????25

   urban population?????????????????????????????? 398,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?110

   Connectable Residential Households123,220 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 170

  • Sishui
   Sishui

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Sishui? ? ?Connected Residential Households ??18,248

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??620,000 ? ? Connected Industrial Customers????????????? 23

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??169,000 ? ? Connected commercial Customers????????? 80

   Connectable Residential Households ? ?52,322?????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??70

  • Qufu New Zone
   Qufu New Zone

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ??Qufu New Zone? ? ?????????Connected Residential Households???43,314

   total population???????????????????????????????????654,500 ? ? ????????Connected Industrial Customers??????????????25

   urban population?????????????????????????????????398,000 ? ? ????????Connected commercial Customers??????? 110

   Connectable Residential Households??123,220 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length???170

  • Weifang Binhai Economic Development Zone
   Weifang Binhai Economic Development Zone

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Weifang? ? ?????????Connected Residential Households????3,426

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??150,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 17

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??150,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?????????? 33

   Connectable Residential Households????46,440 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length????? 62

  • Liaocheng Dezhou Tianqu Industrial Zone
   Liaocheng Dezhou Tianqu Industrial Zone

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Liaocheng???????????Connected Residential Households???? 960

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?260,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers????????????? 2

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?260,000 ? ? ????????Connected commercial Customers???????? ?9

   Connectable Residential Households ?80,495 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length???16

  • Linyi
   Linyi

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Linyi? ? ?????????Connected Residential Households 309,965

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,370,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? 187

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,370,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?????1,182

   Connectable Residential Households ?391,429?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????836

  • Linyi Economic Zone
   Linyi Economic Zone

   Shandong

   operational location ? ? ? ?Linyi Economic Zone? ? ?????????Connected Residential Households??61,209

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??275,000 ? ????????? Connected Industrial Customers????????????111

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??275,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ??148

   Connectable Residential Households ? ?78,571?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length????535

  • Linshu County
   Linshu County

   Shandong

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Linshu County? ? ?Connected Residential Households????????853

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??9,000 ? ? Connected Industrial Customers????????????? 64

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?9,000 ? ? Connected commercial Customers???????????4

   Connectable Residential Households ? ? ?2,571 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?155

  • Zhangqiu City
   Zhangqiu City

   ?Shandong

   operational location???????????? Zhangqiu County? ? ?Connected Residential Households???88,298

   total population?????????????????????????????? ????480,000 ? ? Connected Industrial Customers??????????? 191

   urban population?????????????????????????????????320,000 ? ? Connected commercial Customers????????158

   Connectable Residential Households? 128,000?????Length Of Pipelines(km) Total Length?????? -

   ?

  • Rong Cheng City
   Rong Cheng City

   ?Shandong

   operational location???????????? ?Rong Cheng City?????Connected Residential Households????????-

   total population???????????????????????????????????????????? -????? Connected Industrial Customers?????????????-

   urban population?????????????????????????????????????????? -????? Connected commercial Customers??????????-

   Connectable Residential Households??????????? -????? Length Of Pipelines(km) Total Length?????-

   ?

  • Haiyang City
   Haiyang City

   ?Shandong

   operational location????????????????? ? Haiyang?City?????Connected Residential Households????????-

   total population???????????????????????????????????????????? -????? Connected Industrial Customers?????????????-

   urban population?????????????????????????????????????????? -????? Connected commercial Customers??????????-

   Connectable Residential Households??????????? -????? Length Of Pipelines(km) Total Length?????-

   ?

  • Wendong City
   Wendong City

   Shandong

   operational location????????????????? Wendong?City?????Connected Residential Households????????-

   total population???????????????????????????????????????????? -????? Connected Industrial Customers?????????????-

   urban population?????????????????????????????????????????? -????? Connected commercial Customers??????????-

   Connectable Residential Households??????????? -????? Length Of Pipelines(km) Total Length?????-

   ?

  • Rushan City
   Rushan City

   ?Shandong

   operational location???????????? ???????? Rushan City?????Connected Residential Households????????-

   total population???????????????????????????????????????????? -????? Connected Industrial Customers?????????????-

   urban population?????????????????????????????????????????? -????? Connected commercial Customers??????????-

   Connectable Residential Households??????????? -????? Length Of Pipelines(km) Total Length?????-

   ?

  • Weihai City
   Weihai City

   ?Shandong

   operational location???????????????????? ?Weihai City?????Connected Residential Households311,755

   total population??????????????????????????????2,819,300????? Connected Industrial Customers?????????????54

   urban population????????????????????????????1,500,000????? Connected commercial Customers????????633

   Connectable Residential Households464,396????? Length Of Pipelines(km) Total Length?1,679

   ?

  • Xinyang
   Xinyang

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Xinyang? ? ?Connected Residential Households 121,605

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??700,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??7

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??700,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ?659

   Connectable Residential Households ?220,000 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? 1,399

  • Jiaozuo City
   Jiaozuo City

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Jiaozuo City? ? ?Connected Residential Households 230,667

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,010,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??70

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,010,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ??733

   Connectable Residential Households 288,571 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length?1,183

  • Qinyyang City
   Qinyyang City

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??Qinyyang City? ? ?Connected Residential Households ? 18,637

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??130,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??14

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??130,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ??78

   Connectable Residential Households ?37,143 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ??-

  • Wuzhi County
   Wuzhi County

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Wuzhi County? ? ?Connected Residential Households ?20638

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??520,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??6

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??520,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ?29

   Connectable Residential Households ?148,571 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ?196

  • Xiuwu County
   Xiuwu County

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??Xiuwu County? ? ?Connected Residential Households ? ?8,029

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??90,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??33

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??90,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ??49

   Connectable Residential Households ?25,714 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length?? ?225

  • Luohe City 7 Projects
   Luohe City 7 Projects

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Luohe City? ? ?Connected Residential Households 198,870

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,295,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ?? 109

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,295,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ?666

   Connectable Residential Households 370,000 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ??686

  • Xiping County
   Xiping County

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??xinyang? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??32,800 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??32,800 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ? ?9,371 ? ?Length Of Pipelines(km) Total Length ? ? ? ??-

  • Jiyuan City
   Jiyuan City

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Jiyuan City? ? ?Connected Residential Households 110,010

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??525,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?132

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??525,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ?747

   Connectable Residential Households ?150,000 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?676

  • Sanmenxia City
   Sanmenxia City

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Sanmenxia? ? ?Connected Residential Households ?77,749

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??390,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 30

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??390,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? 310

   Connectable Residential Households ?111,429 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length ? ?345

  • Shanxian County
   Shanxian County

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Shanxian County? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??53,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??53,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ?15,143 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? -

  • Sanmenxia Industrial Park
   Sanmenxia Industrial Park

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Sanmenxia?? ? ? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??-? ? ? ? ??Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??7

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??- ?? ? ? ??Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ? ? ? ?- ? ? ? ? ?Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? -

  • Lingbao City
   Lingbao City

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lingbao City? ? ?Connected Residential Households ? ??1,187

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??120,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? 3

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??120,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ?34,286 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?45

  • Yanshi City
   Yanshi City

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Yanshi City? ? ?Connected Residential Households ?25,345

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??150,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??63

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??150,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ??77

   Connectable Residential Households ? ?42,857 ? ?Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?236

  • Yongcheng City
   Yongcheng City

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ???Yongcheng City? ? ?Connected Residential Households ? ?57,787

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 400,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ? 3

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??400,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ?107

   Connectable Residential Households ? ?114,286 ? ?Length Of Pipelines(km) Total Length? ? 339

  • Yongcheng Industrial Zone
   Yongcheng Industrial Zone

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?Yongcheng? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??35,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??1

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??35,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ? ?10,000 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? -

  • Xinmi City
   Xinmi City

   Henan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Xinmi City? ? ?Connected Residential Households ??40,162

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??250,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 28

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??250,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ?127

   Connectable Residential Households ? ?71,429 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?413

  • Huangchuan County
   Huangchuan County

   Henan

   operational location ? ? ? ?Huangchuan County? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??480,000 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??300,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ? ?92,000 ? ??Length Of Pipelines(km) Total Length ? ? ??-

  • Yichang
   Yichang

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Yichang? ? ?????????Connected Residential Households ? 364,024

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4,130,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers????????????????81

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,280,300 ? ? ????????Connected commercial Customers???????3,090

   Connectable Residential Households??426,767???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ?1,256

  • Xiaogan
   Xiaogan

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Xiaogan? ? ?????????Connected Residential Households 185,823

   total population???????????????????????????????? ?883,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers???????????????80

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??500,000 ? ?????????Connected commercial Customers?? ? ?1,389

   Connectable Residential Households??217,391????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????721

  • Hanchuan
   Hanchuan

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Hanchuan?? ? ?????????Connected Residential Households??85,087

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1,116,628??????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ??132

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?225,621??????????????Connected commercial Customers???????467

   Connectable Residential Households???90,248??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?? 287

  • Yingcheng
   Yingcheng

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Yingcheng? ? ? ?????????Connected Residential Households?? 71,497

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?665,900 ? ? ??????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?23

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?300,000 ? ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?? 492

   Connectable Residential Households107,143??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????616

  • Yunmeng
   Yunmeng

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Yunmeng? ? ?????????Connected Residential Households??57,271

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 632,500 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??28

   urban population???????????????????????????????140,624???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?405

   Connectable Residential Households??70,312???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length????249

  • Suizhou
   Suizhou

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Suizhou? ? ?????????Connected Residential Households ? 133,171

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2,201,800 ? ?????????Connected Industrial Customers????????????????52

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,084,300 ? ? ????????Connected commercial Customers??????????825

   Connectable Residential Households ?335,697???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??588

  • Tianmen
   Tianmen

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Tianmen? ? ?????????Connected Residential Households?? 80,324

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,286,600 ? ? ????????Connected Industrial Customers???????????????34

   urban population?????????????????????????????????667,745???? ????????Connected commercial Customers??????? ?556

   Connectable Residential Households ?206,732???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????723

  • Dangyang
   Dangyang

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dangyang? ? ?????????Connected Residential Households? 47,513

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??563,528???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?36

   urban population???????????????????????????????189,462???? ????????Connected commercial Customers????? ?352

   Connectable Residential Households??58,657???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length???260

  • Wuhan Qingshan
   Wuhan Qingshan

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Qingshan? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ? ?-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??485,400 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population???????????????????????????????200,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households??61,920???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Wuhan Jiangan
   Wuhan Jiangan

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ?Wuhan Jiangan? ? ?????????Connected Residential Households????71,881

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??320,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??320,000 ? ? ????????Connected commercial Customers???????? 626

   Connectable Residential Households106,667?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length???????34

  • Laohekou
   Laohekou

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Laohekou? ? ?????????Connected Residential Households??59,902

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??612,030???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? 17

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??252,000???? ????????Connected commercial Customers?? ? ??? 475

   Connectable Residential Households ?78,019???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length????670

  • Dangjiangkou
   Dangjiangkou

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??Dangjiangkou?????????????Connected Residential Households?? 41,876

   total population?????????????????????????????????464,900 ? ? ????????Connected Industrial Customers???????????????23

   urban population???????????????????????????????186,890???? ????????Connected commercial Customers??????? ?494

   Connectable Residential Households??57,861?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????486

  • Yuanan
   Yuanan

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Yuanan? ? ?????????Connected Residential Households?? 8,403

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??194,471???? ????????Connected Industrial Customers????????????? 5

   urban population?????????????????????????????????48,854???? ????????Connected commercial Customers???????45

   Connectable Residential Households??15,125???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 48

  • Dawu County
   Dawu County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dawu County? ? ?????????Connected Residential Households?? 4,116

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?702,723???? ????????Connected Industrial Customers??????????????3

   urban population????????????????????????????????101,860???? ????????Connected commercial Customers???????? ?4

   Connectable Residential Households???31,536???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length?????42

  • Run County
   Run County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Run County? ? ?????????Connected Residential Households?21,556

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??699,710 ? ? ????????Connected Industrial Customers??????????????3

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??216,910 ? ? ????????Connected commercial Customers????? ??27

   Connectable Residential Households ?67,155 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length??? 42

  • Wuxuetian Industrial Zone
   Wuxuetian Industrial Zone

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Wuxuetian? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ??7,740? ? ?????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ??-

  • Shiyan Wudangshan Zone
   Shiyan Wudangshan Zone

   Hubei

   operational location ? ? ?Shiyan Wudangshan? ? ?????????Connected Residential Households?12,625

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??60,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers????????????12

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??60,000 ? ? ????????Connected commercial Customers??????? 98?

   Connectable Residential Households ?18,576 ? ??????????Length Of Pipelines(km) Total Length????47

  • Fang County
   Fang County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Fang County? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?488,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population????????????????????????????????? 83,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households???25,697???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Donghu Hight-tech Zone
   Donghu Hight-tech Zone

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???Donghu? ? ?????????Connected Residential Households ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??400,000 ? ? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??400,000 ? ? ????????Connected commercial Customers?? ? ?? ?-

   Connectable Residential Households ?114,286???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Jianli County
   Jianli County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Jianli County? ? ?Connected Residential Households ? ? ? ? ??-

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??673,000 ? ? Connected Industrial Customers??????????????13

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??361,000 ? ? Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households ?103,143???? Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ??-

  • Honghu City
   Honghu City

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Honghu? ? ?????????Connected Residential Households??? ?36,999

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??931,900???? ????????Connected Industrial Customers????????????????88

   urban population???????????????????????????????295,100???? ????????Connected commercial Customers???????3,450

   Connectable Residential Households??91,362???????????? Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ? ? -

  • Songzi City
   Songzi City

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Songzi? ? ?????????Connected Residential Households???31,933

   total population?????????????????????????????????899,304??????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population???????????????????????????????371,599??????????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households115,046??????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Xinzhou district in Wuhan
   Xinzhou district in Wuhan

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Xinzhou? ? ?????????Connected Residential Households???21,104

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?900,000???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population????????????????????????????????221,256???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?? ??-

   Connectable Residential Households???68,500???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ??-

  • Wuxue City
   Wuxue City

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Wuxue? ? ?????????Connected Residential Households 39,842

   total population?????????????????????????????????853,512???? ????????Connected Industrial Customers????????????? -

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??169,500???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ??-

   Connectable Residential Households??76,009???????????? Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ??-

  • Yingshan County
   Yingshan County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Yingshan?? ? ? ?????????Connected Residential Households??13,603

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??404,900????????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population???????????????????????????????60,000????????????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households20,000????????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ??-

  • Tuanfeng County
   Tuanfeng County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Tuanfeng? ? ?????????Connected Residential Households??17,966

   total population??????????????????????????????????401,035???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?49,408???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households???27,449???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ?-

  • Longganhu district in Huangmei County
   Longganhu district in Huangmei County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ?Longganhu?? ? ? ?????????Connected Residential Households????4,230

   total population????????????????????????????????50,000?????????????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population???????????????????????????????30,000????????????????Connected commercial Customers?? ? ? ??-

   Connectable Residential Households??9,288????????????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? -

  • Huanggang City
   Huanggang City

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Huanggang? ? ?????????Connected Residential Households?127,876

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??370,000???? ????????Connected Industrial Customers????????????????-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??207,000???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ??-

   Connectable Residential Households138,000???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ??-

  • Xishui County
   Xishui County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Xishui? ? ?????????Connected Residential Households???34,302

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,087,748???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ??-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 160,280???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ? ? ?-

   Connectable Residential Households ?49,622???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? ??-

  • Meichuan Town in Wuxue City
   Meichuan Town in Wuxue City

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ??Meichuanzhen? ? ?????????Connected Residential Households?8,945

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?145,000???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??60,000 ?? ?????????Connected commercial Customers?? ? ? ? -

   Connectable Residential Households ?18,576 ? ? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ? -

  • Huangmei County
   Huangmei County

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Huangmei? ? ?????????Connected Residential Households?38,253

   total population??????????????????????????????1,007,270???? ????????Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ?-

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??161,000???? ????????Connected commercial Customers?? ? ? ?-

   Connectable Residential Households??55,517???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length? ? ?-

  • Shiyan City
   Shiyan City

   Hubei

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Shiyan City? ? ?Connected Residential Households229,773

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1,194,200 ? ? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ? ?-

   urban population????????????????????????????????800,000???? Connected commercial Customers?? ? ?? ? ?-

   Connectable Residential Households?330,579?????Length Of Pipelines(km) Total Length?????19

  • Zigui County
   Zigui County

   ?Hubei

   operational location???????????????????Zigui County?????????????Connected Residential Households??????????-

   total population????????????????????????????????? 402,629???? ????????Connected Industrial Customers????????????? -

   urban population????????????????????????????????? 67,308???? ????????Connected commercial Customers????????? -

   Connectable Residential Households?? 20,838?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??????-

   ?

  • Huangshi Port Industrial Zone
   Huangshi Port Industrial Zone

   ?Hubei

   operational location???????????????? Huangshi Port?????????????Connected Residential Households??????????-

   total population??????????????????????????????????230,000???? ????????Connected Industrial Customers????????????? -

   urban population????????????????????????????????? 69,000???? ????????Connected commercial Customers????????? -

   Connectable Residential Households?? 21,362?????????????Length Of Pipelines(km) Total Length??????-

   ?

  • Yiyang
   Yiyang

   Hunan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Yiyang? ? ?????????Connected Residential Households ?205,357

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4,844,200 ? ? ????????Connected Industrial Customers???????????????47

   urban population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1,356,376???? ????????Connected commercial Customers??????1,442

   Connectable Residential Households??387,536???? ????????Length Of Pipelines(km) Total Length???? 885

  • Youxian
   Youxian

   Hunan

   operational location ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Youxian? ? ?????????Connected Residential Households??35,815

   total population ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??869,826???????????? Connected Industrial Customers? ? ? ? ? ? ??4

   urban population???????????????????????????????